תקנון מבצע ״קונים ב-299₪ ומעלה ומקבלים מתנה משחק לגו לבחירה מתנה״

LEGO – תור גיבס בע”מ

כללי

 • תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, שיחול בחנות “LEGO” שבדיזינגוף סנטר בתל-אביב, ובאתר האינטרנט של תור גיבס בע”מ (להלן: “החברה“).
  • בתקנון זה המונח ״מתנה״ – משמעו אחד מהדגמים הנ”ל:  דגם 30594, דגם 30435, דגם 30592 , דגם 30495
  • השתתפות במבצע תחשב להסכמה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת להוראות תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  • הוראות הקבועות בתקנון אתר החברה תהיינה בתוקף לפי תקנון זה, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה.
  • תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד. ההשתתפות במבצע בהתאם להוראות תנאי תקנון זה מיועדת ומופנית לגברים ולנשים כאחד. מקום בו ננקט לשון רבים משתמע גם יחיד ולהיפך.
  • המבצע יהיה בתוקף כפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
  • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר האינטרנט  https://lego.certifiedstore.co.il/ (להלן: ״אתר החברה״).

2. שם המבצע

             מבצע ״קונים ב-299₪ ומעלה ומקבלים מתנה משחק לגו לבחירה מתנה״ (להלן: ״המבצע״).

3. תוקף המבצע

 • המבצע בתוקף החל מיום 24/10/2022 ועד ליום 23/11/2022 או עד גמר המלאי -מינ’ מלאי 1000 יח'(האמורים בנספח א’ לתקנון זה), לפי המוקדם מבין המועדים האמורים בסעיף זה (להלן: “תקופת המבצע”).
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או לבטל את המבצע בכל עת. כמו כן, החברה שומרת לעצמה הזכות להוסיף או לגרוע מרשימת המוצרים המשתתפים במבצע, שווי ההטבה המוענקת במבצע וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי, כפוף לדין.

4. משתתף

זכאי להשתתף במבצע כל צרכן פרטי שממלא אחר תנאי תקנון זה (להלן: “לקוח”).

5. מהות וכללי המבצע

 • לקוח שירכוש בתקופת המבצע ב-299 ₪ ומעלה באתר/חנות החברה  כאמור בסעיף 1.א’ לתקנון זה לעיל, יהיה זכאי לקבל מתנה לבחירה מבין הדגמים הנ”ל:  30594, 30435, 30592,30495 ללא תשלום נוסף (להלן: “ההטבה”).
  • ההטבה תבוא לידי ביטוי בחשבונית העסקה באופן של 100% הנחה על מחיר המתנה בלבד כך ששווי העסקה יורכב משווי המוצרים במחיר מלא והנחה מלאה על כמות 1 עבור המתנה
  • ההטבה לא ניתנת להמרה בהטבה אחרת או בכסף או לשינוי כלשהו, גם אם ההטבה, כולה או חלקה, לא מומש ו/או לא ניתן למימוש, מכל סיבה שהיא.
  • ההטבה תינתן למי שירכוש בתקופת המבצע ב-299₪ ומעלה ורק במידה וההטבה נוספה לסל הקניות של הלקוח.
  • ההטבה מוגבלת ליחידה אחת לעסקה.
  • החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם ללקוח ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.
  • תנאי התשלום לקבלת ההטבה הינם בהתאם לתנאי ההתקשרות בין החברה לבין הלקוח ובהתאם לתקנון האתר והחנות.

6. ביטול עסקה

 • ביטול העסקה יתבצע בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה, וכפוף להשבת המתנה ודגמי ההזמנה, על כל חלקיהם ואביזריהם, באריזתם המקורית, ללא פגם ומבלי שנעשה בהם שימוש.
  • ביטול העסקה כאמור בסעיף 6.א’ לעיל יזכה את הלקוח, בהחזר או בזיכוי (לפי העניין) בסכום העסקה אותו שילם בפועל, בניכוי כל סכום אותו רשאית החברה לנכות על פי הדין ובהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה.

7. הדין החל

 • הדין החל על המבצע וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
 • סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
0
  0
  השקית שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות

   משוב

   רגע לפני שאתם עוזבים אותנו, היינו שמחים לשאול מדוע החלטתם לא לסיים את הרכישה והאם הייתה בעיה מסוימת במהלך הגלישה?

   המשוב התקבל בהצלחה.