תקנון גיפט קארד


תקנון – גיפט קארד LEGO ישראל – תור גיבס: 

 1. כרטיס גיפט קארד של תור גיבס בע”מ (להלן:”תור גיבס“) מנפיקה עבור לקוחותיה כרטיס מתנה דיגיטלי הניתן להטענה בכל סכום לבחירת הלקוח/הרוכש, ובכפוף להוראות תקנון זה (להלן: “כרטיס המתנה“). 
 1. תור גיבס שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שתמצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין. תקנון מעודכן יפורסם באתר לגו (https://lego.certifiedstore.co.il ). 
 1. כל אדם שרכש/מחזיק בכרטיס המתנה מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו. 
 1. מובהר, כי תקנון זה חל רק בנוגע לכרטיסי מתנה שנרכשו בחנויות LEGO ולא בנוגע לכרטיסים שהונפקו לגופים מוסדיים ברכישה מרוכזת. 
 1. הכרטיס ניתן למימוש ברכישת כל מוצר בסניפים הפיזיים של  רשת תור גיבס בלבד, לרבות רכישת פריטים במבצעים והנחות. 
 1. כרטיס המתנה יזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הנקוב עליו, והוא אינו מהווה “כרטיס חיוב” כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשנ”ו-1986 
 1. במקרה של מימוש חלקי של כרטיס המתנה (ברכישת טובין או שירותים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה) וההפרש לא עלה על 5% מהסכום בכרטיס המתנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, יהיה הלקוח זכאי לקבל את העודף במזומן 
 1. תוקפו של כרטיס המתנה הוא לחמש שנים מיום הנפקתו. כרטיס מתנה שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד תור גיבס. כמו כן, תוקף הכרטיס לא יוארך לאחר מועד הפקיעה. 
 1. ניתן לבצע בעסקה המשולמת באמצעות כרטיס המתנה “רכישה מפוצלת”, היינו לשלם עבור חלק מהסכום העסקה באמצעות הסכום הטעון בכרטיס המתנה ועבור חלקה האחר באמצעי תשלום אחרים. 
 1. בירור היתרה הטעונה בכרטיס המתנה תתאפשר  בחנויות LEGO ו‬/או פנייה דרך טופס באתר. מומלץ לבדוק יתרה בטרם ביצוע רכישה. תור גיבס לא תהיה אחראית במקרה של אי כיבוד כרטיס המתנה עקב תקלות תקשורת. 
 1. ביטול רכישת כרטיס מתנה יעשה בתוך 14 ימים קלנדריים מיום רכישתו, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (“תקנות ביטול עסקה“). 
 1. במקרה של החזרת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס מתנה – כנגד השבת המוצר יהיה הלקוח זכאי להחלפתו באחר או לזיכוי כספי (ולא ביטול עסקה-היינו, החזר תשלום), זאת בהתאם ובכפוף להוראות תקנות ביטול עסקה ולנוהל החזרות והחלפות של תור גיבס, כפי שיעודכן מעת לעת. 
 1. במקרה של אובדן/גניבה הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו. 
 1. כרטיס פגום/מזויף לא יכובד. 
 1. כרטיס שנטען כדין שווה כסף – אנא שימרו עליו במקום בטוח. 
0
  0
  השקית שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות

   משוב

   רגע לפני שאתם עוזבים אותנו, היינו שמחים לשאול מדוע החלטתם לא לסיים את הרכישה והאם הייתה בעיה מסוימת במהלך הגלישה?

   המשוב התקבל בהצלחה.