תקנון מבצע “הטבה ברכישת מוצר – דגם חנות לגו”


תקנון מבצע ״הטבה ברכישת מוצר – חנות דגם לגו סטור ״ LEGO – תור גיבס בע”מ

1. כללי

 • תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, שיחול באתר האינטרנט של תור גיבס בע”מ (להלן: “החברה“).
  • בתקנון זה, המונח “המוצר” -משמעו אחד מהמוצרים המנויים בנספח א’ לתקנון זה.
  • השתתפות במבצע תחשב להסכמה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת להוראות תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  • הוראות הקבועות בתקנון אתר החברה תהיינה בתוקף לפי תקנון זה, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה.
  • תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד. ההשתתפות במבצע בהתאם להוראות תנאי תקנון זה מיועדת ומופנית לגברים ולנשים כאחד. מקום בו ננקט לשון רבים משתמע גם יחיד ולהיפך.
  • המבצע יהיה בתוקף כפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
  • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר האינטרנט  https://lego.certifiedstore.co.il/ (להלן: ״אתר החברה״).

2. שם המבצע

             מבצע ״הטבה ברכישת מוצר – חנות דגם לגו סטור ספטמבר 2023 ״ (להלן: ״המבצע״).

3. תוקף המבצע

 • ההטבה תהיה בתוקף החל מיום 04.09.23 בשעה 00:01  ועד ליום 08.10.23 בשעה 23:59 או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבין המועדים האמורים בסעיף זה (להלן: “תקופת המבצע”).
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או לבטל את המבצע בכל עת. כמו כן, החברה שומרת לעצמה הזכות להוסיף או לגרוע מרשימת המוצרים המשתתפים במבצע, שווי ההטבה המוענקת במבצע וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי, כפוף לדין.

4. משתתף

זכאי להשתתף במבצע כל צרכן פרטי שממלא אחר תנאי תקנון זה (להלן: “לקוח”).

5. מהות וכללי המבצע

 • לקוח שירכוש בתקופת המבצע באתר החברה כאמור בסעיף 3.א’ לתקנון זה לעיל, יהיה זכאי למתן הטבה בדמות מוצר LEGO Brand store  מק”ט 40574 ללא עלות נוספת. (להלן: “ההטבה”).
  • מוצרים אשר משתתפים במתן הטבה זאת – ראו נספח א’
  • אין כפל הטבות או קופונים, למען הסר ספק המוצרים במבצע זה אינם משתתפים במבצע “מתנה בכל קניה מעל 599 ₪ ” המתקיים במקביל בתקופה זאת.
  • ההטבה לא ניתנת להמרה בהטבה אחרת או בכסף או לשינוי כלשהו, גם אם ההטבה, כולה או חלקה, לא מומש ו/או לא ניתן למימוש, מכל סיבה שהיא.
  • החברה שומרת לעצמה את האפשרות להחליף את ההטבה בפריט אחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם ללקוח ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.
  • תנאי התשלום לרכישה וקבלת ההטבה הינם בהתאם לתנאי ההתקשרות בין החברה לבין הלקוח ובהתאם לתקנון האתר והחנות.

6. ביטול עסקה

 • ביטול העסקה יתבצע בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה, וכפוף להשבת המוצרים , על כל חלקיהם ואביזריהם, באריזתם המקורית, ללא פגם ומבלי שנעשה בהם שימוש.
  • ביטול העסקה כאמור בסעיף 6.א’ לעיל יזכה את הלקוח, בהחזר או בזיכוי (לפי העניין) בסכום העסקה אותו שילם בפועל, בניכוי כל סכום אותו רשאית החברה לנכות על פי הדין ובהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה.

7. הדין החל

 • הדין החל על המבצע וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
 • סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

נספחא׳

 1. רשימת המוצרים אשר משתתפים במבצע:
מקטתיאור
43222New Disney Castle
75355X-Wing Starfighter™
42156PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar
43225The Little Mermaid
75348Mandalorian Fang Fighter vs. TIE Interceptor
42157John Deere 948L-II Skidder
21341Disney Hocus Pocus: The Sanderson Sisters’ Cottage
75352Emperor’s Throne Room™ Diorama
43215The Enchanted Treehouse
76961Visitor Center: T. rex & Raptor Attack
76422Diagon Alley™: Weasleys’ Wizard Wheezes™

מלאי מינימלי של מוצרים בהטבה זאת : 200 יח׳

0
  0
  השקית שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות

   משוב

   רגע לפני שאתם עוזבים אותנו, היינו שמחים לשאול מדוע החלטתם לא לסיים את הרכישה והאם הייתה בעיה מסוימת במהלך הגלישה?

   המשוב התקבל בהצלחה.