תקנון ותנאי שימוש – הזמנה מאילת

חברת תור גיבס מציעה ללקוחותיה שירות שריון מלאי בחנות אילת על בסיס מלאי קיים בחנות.
התהליך דורש יצירת הזמנה באתר כולל תאריך לאיסוף, קבלת מסרון המאשר שניתן להגיע ותשלום בחנות בזמן אספקת המוצר.

 1. אתר LEGO Certified Store  (להלן: “האתר “) הינו בבעלות תור גיבס (להלן: “החברה”) ח.פ. 516461035 ומופעל על ידה. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני להזמנות מראש בחנות אילת של רשת LEGO Certifies Store על ידי גולשים. (להלן “המשתמש/ים” ו/או “הרוכש/ים” ו/או “הלקוח/ות“). באילת יימכרו המוצרים ללא מע”מ, בהתאם לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ”ה-1985 (להלן: “החוק“).
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפי-כך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.
 4. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
 5. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
 6. שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או השתתפות במכירות ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים באתר כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.
 7. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

המוצרים ואופן המכירות

 1. האתר מציע למשתמשים רכישתם של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם.
 2. עפ”י החלטת מיסוי 7938/15 של רשות המיסים, הפטור ממע”מ לרכישת מוצרים שהינם פטורים ממע”מ כאמור בסעיף 1 לעיל, מותנה בכך שהמכירה והמסירה תהיה באילת, לשימוש עצמי, ושהמכירה הינה לרוכש בודד בכמות של עד 5 יחידות אחת מדגם בודד.
 3. חשבונית המכירה תהיה ערוכה על שמו של כל רוכש בודד ויופיעו בה לפחות הפרטים הבאים: שם מלא, מספר ת.ז ומספר טלפון נייד.
 4. לא תתאפשר מכירה סיטונאית באתר.
 5. המחירים המתפרסמים באתר לצד המוצרים המוצעים למכירה, לרבות בדפי המוצר, הינם המחירים הרגילים כאשר לצד המחיר הרגיל מוצג מחיר המוצר ללא מע”מ ואינם מהווים מחירי שוק (להלן “המחיר ללא מע”מ”). בהתאמה, מחירי מבצע ו/או מחירים מיוחדים המוצגים ו/או שיוצגו באתר ביחס למוצרים אלו ואחרים הינם מחירים מוזלים ביחס למחיר ללא מע”מ המתפרסם באתר של המוצרים האמורים.
 6. באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר ההזמנה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע לרוכש תוך 24 שעות כי המוצר אינו במלאי. במקרה שכזה החברה תודיע לרוכש על ביטול ההזמנה או לחילופין תציע לו מוצר חלופי.

ביטול עסקה

 1. כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“)
 2. לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות
 3. בכל אחת מחנויות רשת LEGO STORE
 4. בטלפון שירות הלקוחות
 5. בביטול עסקה שלא עקב (1) פגם או אי התאמה במוצר; או (2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הרוכש להחזיר את המוצר וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה במקום העסק של החברה. עלות ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.
 6. יובהר, למען הסר ספק, כי לא ניתן לבטל עסקה במקרים שבהם על פי החוק זכות הביטול אינה חלה, ובכלל זאת עסקת מכר מרחוק של טובין פסידים; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; או טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

ביטול הזמנה ע”י החברה

 1. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה למשתמש על אישור העסקה/ההזמנה. התקשרות שבוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד החברה:
 2. במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה.
 3. במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון” ו/או, עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.
 4. במקרה בו המשתמש לא אסף את המוצר מהסניף תוך 24 שעות מהמועד אשר בחר המשתמש כמועד האספקה של המוצר, כאמור בסעיף 24 להלן.

מועדי אספקת המוצר בסניף

 1.   אספקת המוצרים אשר הוזמנו באתר תיעשה על ידי החברה בסניף אילת אשר ממוקם ברחוב הסתת, מתחם BIG אילת (להלן: “סניף אילת” או “הסניף)
 2. אספקת המוצר תתבצע אך ורק לאחר קבלת מסרון SMS ו/או דיוור המציינים כי ההזמנה מוכנה לאיסוף באופן מלא או חלקי
 3.  בזמן איסוף המוצר בחנות יש להציג תעודה מזהה (ת.ז / דרכון / רישיון רכב) ותשלום מלא של הלקוח.
 4.  מועד אספקת המוצרים בסניף יתבצע בהתאם לבחירת הלקוח בעת רכישת המוצר באתר. יובהר, כי ככל שהלקוח לא יאסוף את המוצר תוך 24 שעות ממועד האספקה שנבחר. אזי החברה תהא רשאית לבטל את העסקה כאמור בסעיף 21 לעיל.
 5. במקרה של הזמנת מוצר במבצע, אשר בזמן איסוף ההזמנה מחירו של המוצר  חזר למחירו הקבוע, ייהנה הלקוח מההנחה אשר הייתה מוצגת בעת ההזמנה.
 6. אם הזמנת הלקוח בוטלה עקב אי התייצבות הלקוח כאמור בסעיף 24, אזי מחיר ההזמנה הנמוך לא יישמר ומחיר המוצר יהיה כפי המוצג בסניף.
 7. בעת החלת מבצע GWP ( מתנה מעל רכישה בסכום משתנה ) , תהא ההטבה המצורפת כפי שצוינה בעת הזמנת הלקוח.
 8. בהזמנה באילת לא ניתן להשתמש בקופוני הנחה המחולקים באתר. ככל שהזמנה תיכנס אשר בה שימוש בקופון הנחה, ההנחה תבוטל והלקוח יחויב במעמד האיסוף במחיר המוצר כפי שמוצג באתר.
 9. מוצהר כי שירות שריון מוצר באילת, אין בו משום רכישה – הרכישה תתבצע בפועל בסניף הנבחר ובכפוף להגעה פיזית לסניף.

ביטול שיריון

 1. לקוח רשאי לבטל, ללא דמי ביטול, בקשה להזמנה מוקדמת על ידי הודעה במייל חוזר של אישור ההזמנה המוקדמת או הודעה לכתובת המייל  [email protected]

      או באמצעות הקישור https://lego-support.wyze1.info/#/

      או בווטסאפ בטלפון 055-968-6086

0
  0
  השקית שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות

   משוב

   רגע לפני שאתם עוזבים אותנו, היינו שמחים לשאול מדוע החלטתם לא לסיים את הרכישה והאם הייתה בעיה מסוימת במהלך הגלישה?

   המשוב התקבל בהצלחה.