תקנון עד 30% הנחה – ספטמבר


תקנון מבצע ״מוצרים עד 30% הנחה ספטמבר 2023 ״ LEGO – תור גיבס בע”מ

1. כללי

 • תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, שיחול באתר האינטרנט של תור גיבס בע”מ (להלן: “החברה“).
  • בתקנון זה, המונח “המוצר” -משמעו אחד מהמוצרים המנויים בנספח א’ לתקנון זה.
  • השתתפות במבצע תחשב להסכמה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת להוראות תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  • הוראות הקבועות בתקנון אתר החברה תהיינה בתוקף לפי תקנון זה, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה.
  • תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד. ההשתתפות במבצע בהתאם להוראות תנאי תקנון זה מיועדת ומופנית לגברים ולנשים כאחד. מקום בו ננקט לשון רבים משתמע גם יחיד ולהיפך.
  • המבצע יהיה בתוקף כפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
  • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר האינטרנט  https://lego.certifiedstore.co.il/ (להלן: ״אתר החברה״).

2. שם המבצע

             מבצע ״בחזרה לבית הספר מוצרים עד 30% הנחה ספטמבר  2023 ״ (להלן: ״המבצע״).

3. תוקף המבצע

 • המבצע יהיה בתוקף החל מיום 04.09.23 בשעה 00:01  ועד ליום 08.10.23 בשעה 23:59 או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבין המועדים האמורים בסעיף זה (להלן: “תקופת המבצע”).
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או לבטל את המבצע בכל עת. כמו כן, החברה שומרת לעצמה הזכות להוסיף או לגרוע מרשימת המוצרים המשתתפים במבצע, שווי ההטבה המוענקת במבצע וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי, כפוף לדין.

4. משתתף

זכאי להשתתף במבצע כל צרכן פרטי שממלא אחר תנאי תקנון זה (להלן: “לקוח”).

5. מהות וכללי המבצע

 • לקוח שירכוש בתקופת המבצע באתר החברה כאמור בסעיף 1.א’ לתקנון זה לעיל, יהיה זכאי למתן הטבה בגובה עד 30% הנחה על מוצרים נבחרים  (להלן: “ההטבה”).
  • המחיר הקודם של המוצרים היה בתוקף לפחות 3 ימים טרם המבצע.
  • מוצרים אשר משתתפים במתן הטבה זאת – ראו נספח א’
  • ההנחה אינה תקפה על מחירון משלוחים
  • אין כפל הטבות או קופונים, למען הסר ספק המוצרים במבצע זה אינם משתתפים במבצע “מתנה בכל קניה” המתקיים במקביל בתקופה זאת.
  • ההטבה לא ניתנת להמרה בהטבה אחרת או בכסף או לשינוי כלשהו, גם אם ההטבה, כולה או חלקה, לא מומש ו/או לא ניתן למימוש, מכל סיבה שהיא.
  • החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם ללקוח ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.
  • תנאי התשלום לרכישה וקבלת ההטבה הינם בהתאם לתנאי ההתקשרות בין החברה לבין הלקוח ובהתאם לתקנון האתר והחנות.

6. ביטול עסקה

 • ביטול העסקה יתבצע בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה, וכפוף להשבת המוצרים , על כל חלקיהם ואביזריהם, באריזתם המקורית, ללא פגם ומבלי שנעשה בהם שימוש.
  • ביטול העסקה כאמור בסעיף 6.א’ לעיל יזכה את הלקוח, בהחזר או בזיכוי (לפי העניין) בסכום העסקה אותו שילם בפועל, בניכוי כל סכום אותו רשאית החברה לנכות על פי הדין ובהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה.

7. הדין החל

 • הדין החל על המבצע וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
 • סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

נספחא׳

 1. רשימת המוצרים אשר משתתפים במבצע:
מקטתיאורמחיר מכירה קודםאחוז הנחה ללקוח מחיר לצרכן מבצע
40870001Lego Sorting Case To Go – Red39.0030% ₪   25.00
40870002Lego Sorting Case To Go – Blue39.0030% ₪   25.00
40331724Lego Storage Head Mini – Boy49.0030% ₪   34.00
40331726Lego Storage Head Mini – Silly49.0030% ₪   34.00
40331727Lego Storage Head Mini – Winking49.0030% ₪   34.00
40331725Lego Storage Head Mini – Girl49.0030% ₪   34.00
40311724Lego Storage Head (Small) – Boy69.0030% ₪   45.00
40311726Lego Storage Head (Small) – Silly69.0030% ₪   45.00
40311725Lego Storage Head (Small) – Girl69.0030% ₪   45.00
40311727Lego Storage Head (Small) – Winking69.0030% ₪   45.00
40311728Lego Storage Head (Small) – Skeleton69.0030% ₪   45.00
40420001Lego Hydration Bottle 0,5L – Transparent Red69.0030% ₪   45.00
40420004Lego Hydration Bottle 0,5L – Lavender69.0030% ₪   45.00
40420005Lego Hydration Bottle 0,5L – Sand Green69.0030% ₪   45.00
40580001LEGO LUNCH SET ICONIC CLASSIC-Bright Blue69.0030% ₪   45.00
40581733Lego Lunch Set – Ninjago Classic-Black69.0030% ₪   45.00
40581735LEGO LUNCH SET CITY-Bright Blue69.0030% ₪   45.00
40161732Lego Wall Hanger Set – (Yellow, Blue, Red)79.0030% ₪   55.00
40161736Lego Wall Hanger Set- White/L.Blue/Pink79.0030% ₪   55.00
40201730Lego Desk Drawer 4 – Red79.0030% ₪   55.00
40201731Lego Desk Drawer 4 – Blue79.0030% ₪   55.00
40201740Lego Desk Drawer 4 – Grey79.0030% ₪   55.00
41110001Lego Wall Hanger Rack- Red/Blue/Yellow79.0030% ₪   55.00
41110002ego Wall Hanger Rack- L.Pink, D. Pink, L. Purple79.0030% ₪   55.00
41121739Lego Book Rack – Pink79.0030% ₪   55.00
41131730Lego Picture Frame – Red79.0030% ₪   55.00
41131733Lego Picture Frame – Black79.0030% ₪   55.00
41131735Lego Picture Frame – White79.0030% ₪   55.00
41131739Lego Picture Frame – Pink79.0030% ₪   55.00
41131740Lego Picture Frame – Grey79.0030% ₪   55.00
41210001LEGO BRICK SCOOPER SET – BLUE/RED79.0030% ₪   55.00
40031730Lego Storage Brick 4 – Red99.0030% ₪   69.00
40031731Lego Storage Brick 4 – Blue99.0030% ₪   69.00
40031732Lego Storage Brick 4 – Yellow99.0030% ₪   69.00
40031733Lego Storage Brick 4 – Black99.0030% ₪   69.00
40031734Lego Storage Brick 4 – Dark Green99.0030% ₪   69.00
40031735Lego Storage Brick 4 – White99.0030% ₪   69.00
40031740Lego Storage Brick 4 – Medium Stone Grey99.0030% ₪   69.00
40031742Lego Storage Brick 4 – Aqua99.0030% ₪   69.00
40031754Lego Storage Brick 4 – Dark Grey99.0030% ₪   69.00
40321724Lego Storage Head (Large) – Boy99.0030% ₪   69.00
40650003Lego Minifigure Display Case 8 – Black99.0030% ₪   69.00
40321728Lego Storage Head (Large) – Skeleton99.0030% ₪   69.00
40051730Lego Brick Drawer 4 – Red129.0030% ₪   89.00
40051731Lego Brick Drawer 4 – Blue129.0030% ₪   89.00
40051733Lego Brick Drawer 4 – Black129.0030% ₪   89.00
40051735Lego Brick Drawer 4 – White129.0030% ₪   89.00
40051740Lego Brick Drawer 4 – Medium Stone Grey129.0030% ₪   89.00
40051754Lego Brick Drawer 4 – Dark Grey129.0030% ₪   89.00
40211730Lego Desk Drawer 8 – Red129.0030% ₪   89.00
40211735Lego Desk Drawer 8 – White129.0030% ₪   89.00
40211740Lego Desk Drawer 8 – Grey129.0030% ₪   89.00
40041730Storage Brick 8 – Red169.0030%115.00 ₪
40041731Storage Brick 8 – Blue169.0030%115.00 ₪
40041732Lego Storage Brick 8 – Yellow169.0030%115.00 ₪
40041733Lego Storage Brick 8 – Black169.0030%115.00 ₪
40041734Lego Storage Brick 8 – Dark Green169.0030%115.00 ₪
40041735Lego Storage Brick 8 – White169.0030%115.00 ₪
40041740Storage Brick 8 – Medium Stone Grey169.0030%115.00 ₪
40041754Lego Storage Brick 8 – Dark Grey169.0030%115.00 ₪
43330800ONLINE MINI HEADS STORAGE SET 4 pcs179.0030%125.00 ₪
40660003Lego Minifigure Display Case 16 – Black179.0030%125.00 ₪
40700002Lego Play  Display Case Iconic – Blue179.0030%125.00 ₪
41171733Lego Brick Shelf Set – Black189.0030%129.00 ₪
40061730Lego Brick Drawer 8 – Red219.0030%149.00 ₪
40061731Lego Brick Drawer 8 – Blue219.0030%149.00 ₪
40061733Lego Brick Drawer 8 – Black219.0030%149.00 ₪
40061735Lego Brick Drawer 8 – White219.0030%149.00 ₪
40061740Lego Brick Drawer 8 – Medium Stone Grey219.0030%149.00 ₪
40061754Lego Brick Drawer 8 – Dark Grey219.0030%149.00 ₪
41058501Lego Wooden Minifigure Fsc 100%389.0030%269.00 ₪
מקטתיאורמחיר לצרכן החל מ 3.9מחיר מבצעאחוז הנחה
75313AT-AT™ ₪    3199 ₪2,55920%
76210Hulkbuster ₪    2999 ₪1,60930%
10316Rivendell ₪    2199 ₪1,75920%
42115Lamborghini Sián FKP 37 ₪    1989 ₪1,58920%
10305Lion Knights’ Castle₪    1989 ₪1,59916%
10303Loop Coaster₪    1799 ₪1,34925%
75341Luke Skywalker’s Landspeeder™₪    1129 ₪   89920%
10306LEGO Atari 2600₪    1099 ₪   89918%
21327Typewriter ₪    999 ₪   79920%
21338A-Frame Cabin ₪    749 ₪   59920%
75574Toruk Makto & Tree of Souls ₪    699 ₪   48930%
75292The Razor Crest™ ₪    699 ₪   55920%
76193The Guardians’ Ship ₪    699 ₪   55920%
77015Temple Escape Diorama ₪    699 ₪   51926%
42144Material Handler ₪    549 ₪   43920%
76255The New Guardians’ Ship ₪    489 ₪   36525%
75579Payakan the Tulkun & Crabsuit ₪    449 ₪   30931%
10497Galaxy Explorer ₪    399 ₪   31920%
60295Stunt Show Arena ₪    399 ₪   31920%
76248The Avengers Quinjet ₪    399 ₪   29925%
76251Star-Lord’s Helmet ₪    379 ₪   27926%
41729Organic Grocery Store ₪    359 ₪   28521%
75578Metkayina Reef Home ₪    349 ₪   23932%
75350Clone Commander Cody™ Helmet ₪    319 ₪   23925%
75351Princess Leia™ (Boushh™) Helmet ₪    319 ₪   23925%
75349Captain Rex™ Helmet ₪    319 ₪   23925%
75347TIE Bomber™ ₪    299 ₪   23920%
41961Designer Toolkit – Patterns ₪    289 ₪   19931%
75577Mako Submarine​ ₪    249 ₪   16932%
76401Hogwarts™ Courtyard: Sirius’s Rescue ₪    249 ₪   19920%
60357Stunt Truck & Ring Of Fire Challenge ₪    219 ₪   17520%
41962Unicorn Creative Family Pack ₪    199 ₪   16915%
41806Ultimate Party Kit ₪    199 ₪   16915%
41938Creative Designer Box V29 ₪    179 ₪   12530%
75576Skimwing Adventure ₪    149 ₪     9934%
41960Big Box ₪    119 ₪     9917%
41950Lots of DOTS – Lettering ₪      99 ₪     8415%
41951Message Board ₪      99 ₪     8415%
41948Cute Banana Pen Holder ₪      99 ₪     8415%
41959Cute Panda Tray ₪      99 ₪     8415%
41686Magical Acrobatics ₪      89 ₪     6922%
71414Conkdor’s Noggin Bopper Expansion Set ₪      69 ₪     5520%
76253Guardians of the Galaxy Headquarters ₪      59 ₪     4524%
76145Eternals’ Aerial Assault ₪      49 ₪     3920%
42133Telehandler ₪      49 ₪     3920%
41955Stitch-on Patch ₪      29 ₪     1934%
41954Adhesive Patch ₪      29 ₪     1934%
41963Mickey Mouse & Minnie Mouse Stitch-on Patch ₪      29 ₪     1934%
41802Unicorns Forever Bracelet ₪      29 ₪     1934%
41801My Pets Bracelet ₪      29 ₪     1934%
41953Rainbow Bracelet with Charms ₪      29 ₪     1934%
60309Selfie Stunt Bike ₪      29 ₪     1934%
60310Chicken Stunt Bike ₪      29 ₪     1934%
60298Rocket Stunt Bike ₪      29 ₪     1934%
60356Bear Stunt Bike ₪      29 ₪     1934%
60311Fire Stunt Bike ₪      29 ₪     1934%
41958Extra DOTS Series 7 – SPORT ₪      19 ₪     1332%
41803Extra DOTS Series 8 – Glitter and Shine ₪      19 ₪     1332%
41946Extra DOTS – Series 6 ₪      19 ₪     1332%
75323The Justifier – Star Wars ₪    689 ₪   54820%
60394ATV and Otter Habitat ₪      49 ₪     3822%
10790Team Spidey at Green Goblin’s Lighthouse ₪    139 ₪   11021%
71417Fliprus Snow Adventure Expansion Set ₪    269 ₪   21122%
71418Creativity Toolbox Maker Set ₪    249 ₪   19721%
41964Mouse & Minnie Mouse Back-to-School Project Box ₪    189 ₪   13230%
41952Big Message Board ₪    189 ₪   13230%
40554Jake Sully & his Avatar ₪      99 ₪     6930%
75338Ambush on Ferrix™ ₪    329 ₪   26320%
41947Mickey & Friends Bracelets Mega Pack ₪    129 ₪     8534%
21336The Office ₪    549 ₪   40027%
11020Build Together ₪    399 ₪   31521%
75332AT-ST™ ₪    129 ₪   10122%

מלאי מינימלי של מוצרים המשתתפים : 2000 יח׳

0
  0
  השקית שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות

   משוב

   רגע לפני שאתם עוזבים אותנו, היינו שמחים לשאול מדוע החלטתם לא לסיים את הרכישה והאם הייתה בעיה מסוימת במהלך הגלישה?

   המשוב התקבל בהצלחה.