תקנון מבצע ״הטבה ברכישת מוצר – Creativity set 12in1 40593״


תקנון מבצע ״הטבה ברכישת מוצר – Creativity set 12in1 40593״ LEGO – תור גיבס בע”מ

1. כללי

 • תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, שיחול באתר האינטרנט של תור גיבס בע”מ (להלן: “החברה“).
  • בתקנון זה, המונח “המוצר” -משמעו אחד מהמוצרים המנויים בנספח א’ לתקנון זה.
  • השתתפות במבצע תחשב להסכמה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת להוראות תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  • הוראות הקבועות בתקנון אתר החברה תהיינה בתוקף לפי תקנון זה, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה.
  • תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד. ההשתתפות במבצע בהתאם להוראות תנאי תקנון זה מיועדת ומופנית לגברים ולנשים כאחד. מקום בו ננקט לשון רבים משתמע גם יחיד ולהיפך.
  • המבצע יהיה בתוקף כפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
  • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר האינטרנט  https://lego.certifiedstore.co.il/ (להלן: ״אתר החברה״).

2. שם המבצע

             מבצע ״הטבה ברכישת מוצר – Creativity set 12in1 40593 2023 ״ (להלן: ״המבצע״).

3. תוקף המבצע

 • ההטבה תהיה בתוקף החל מיום 04.09.23 בשעה 00:01  ועד ליום 08.10.23 בשעה 23:59 או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבין המועדים האמורים בסעיף זה (להלן: “תקופת המבצע”).
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או לבטל את המבצע בכל עת. כמו כן, החברה שומרת לעצמה הזכות להוסיף או לגרוע מרשימת המוצרים המשתתפים במבצע, שווי ההטבה המוענקת במבצע וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי, כפוף לדין.

4. משתתף

זכאי להשתתף במבצע כל צרכן פרטי שממלא אחר תנאי תקנון זה (להלן: “לקוח”).

5. מהות וכללי המבצע

 • לקוח שירכוש בתקופת המבצע באתר החברה כאמור בסעיף 3.א’ לתקנון זה לעיל, יהיה זכאי למתן הטבה בדמות מוצר Creativity set 12in1   מק”ט 40593 ללא עלות נוספת. (להלן: “ההטבה”).
  • החברה שומרת לעצמה את האפשרות להחליף את ההטבה בפריט אחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
  • על מנת לקבל את ההטבה, יש להרכיב סל קניות מעל 599 ₪ מהמוצרים המשתתפים.
  • אין כפל הטבות או קופונים,
  • מוצרים אשר אינם משתתפים במתן הטבה זאת – ראו נספח א’
 • ההטבה לא ניתנת להמרה בהטבה אחרת או בכסף או לשינוי כלשהו, גם אם ההטבה, כולה או חלקה, לא מומש ו/או לא ניתן למימוש, מכל סיבה שהיא.
  • החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם ללקוח ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.
  • תנאי התשלום לרכישה וקבלת ההטבה הינם בהתאם לתנאי ההתקשרות בין החברה לבין הלקוח ובהתאם לתקנון האתר והחנות.

6. ביטול עסקה

 • ביטול העסקה יתבצע בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה, וכפוף להשבת המוצרים , על כל חלקיהם ואביזריהם, באריזתם המקורית, ללא פגם ומבלי שנעשה בהם שימוש.
  • ביטול העסקה כאמור בסעיף 6.א’ לעיל יזכה את הלקוח, בהחזר או בזיכוי (לפי העניין) בסכום העסקה אותו שילם בפועל, בניכוי כל סכום אותו רשאית החברה לנכות על פי הדין ובהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה.

7. הדין החל

 • הדין החל על המבצע וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
 • סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

נספחא׳

 1. רשימת המוצרים אשר אינם  משתתפים בהטבה זאת:
מקטתיאור
43222New Disney Castle
75355X-Wing Starfighter™
42156PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar
43225The Little Mermaid
75348Mandalorian Fang Fighter vs. TIE Interceptor
42157John Deere 948L-II Skidder
21341Disney Hocus Pocus: The Sanderson Sisters’ Cottage
75352Emperor’s Throne Room™ Diorama
43215The Enchanted Treehouse
76961Visitor Center: T. rex & Raptor Attack
76422Diagon Alley™: Weasleys’ Wizard Wheezes™
40870001Lego Sorting Case To Go – Red
40870002Lego Sorting Case To Go – Blue
40331724Lego Storage Head Mini – Boy
40331726Lego Storage Head Mini – Silly
40331727Lego Storage Head Mini – Winking
40331725Lego Storage Head Mini – Girl
40311724Lego Storage Head (Small) – Boy
40311726Lego Storage Head (Small) – Silly
40311725Lego Storage Head (Small) – Girl
40311727Lego Storage Head (Small) – Winking
40311728Lego Storage Head (Small) – Skeleton
40420001Lego Hydration Bottle 0,5L – Transparent Red
40420004Lego Hydration Bottle 0,5L – Lavender
40420005Lego Hydration Bottle 0,5L – Sand Green
40580001LEGO LUNCH SET ICONIC CLASSIC-Bright Blue
40581733Lego Lunch Set – Ninjago Classic-Black
40581735LEGO LUNCH SET CITY-Bright Blue
40161732Lego Wall Hanger Set – (Yellow, Blue, Red)
40161736Lego Wall Hanger Set- White/L.Blue/Pink
40201730Lego Desk Drawer 4 – Red
40201731Lego Desk Drawer 4 – Blue
40201740Lego Desk Drawer 4 – Grey
41110001Lego Wall Hanger Rack- Red/Blue/Yellow
41110002ego Wall Hanger Rack- L.Pink, D. Pink, L. Purple
41121739Lego Book Rack – Pink
41131730Lego Picture Frame – Red
41131733Lego Picture Frame – Black
41131735Lego Picture Frame – White
41131739Lego Picture Frame – Pink
41131740Lego Picture Frame – Grey
41210001LEGO BRICK SCOOPER SET – BLUE/RED
40031730Lego Storage Brick 4 – Red
40031731Lego Storage Brick 4 – Blue
40031732Lego Storage Brick 4 – Yellow
40031733Lego Storage Brick 4 – Black
40031734Lego Storage Brick 4 – Dark Green
40031735Lego Storage Brick 4 – White
40031740Lego Storage Brick 4 – Medium Stone Grey
40031742Lego Storage Brick 4 – Aqua
40031754Lego Storage Brick 4 – Dark Grey
40321724Lego Storage Head (Large) – Boy
40650003Lego Minifigure Display Case 8 – Black
40321728Lego Storage Head (Large) – Skeleton
40051730Lego Brick Drawer 4 – Red
40051731Lego Brick Drawer 4 – Blue
40051733Lego Brick Drawer 4 – Black
40051735Lego Brick Drawer 4 – White
40051740Lego Brick Drawer 4 – Medium Stone Grey
40051754Lego Brick Drawer 4 – Dark Grey
40211730Lego Desk Drawer 8 – Red
40211735Lego Desk Drawer 8 – White
40211740Lego Desk Drawer 8 – Grey
40041730Storage Brick 8 – Red
40041731Storage Brick 8 – Blue
40041732Lego Storage Brick 8 – Yellow
40041733Lego Storage Brick 8 – Black
40041734Lego Storage Brick 8 – Dark Green
40041735Lego Storage Brick 8 – White
40041740Storage Brick 8 – Medium Stone Grey
40041754Lego Storage Brick 8 – Dark Grey
43330800ONLINE MINI HEADS STORAGE SET 4 pcs
40660003Lego Minifigure Display Case 16 – Black
40700002Lego Play  Display Case Iconic – Blue
41171733Lego Brick Shelf Set – Black
40061730Lego Brick Drawer 8 – Red
40061731Lego Brick Drawer 8 – Blue
40061733Lego Brick Drawer 8 – Black
40061735Lego Brick Drawer 8 – White
40061740Lego Brick Drawer 8 – Medium Stone Grey
40061754Lego Brick Drawer 8 – Dark Grey
41058501Lego Wooden Minifigure Fsc 100%
75313AT-AT™
76210Hulkbuster
10316Rivendell
42115Lamborghini Sián FKP 37
10305Lion Knights’ Castle
10303Loop Coaster
75341Luke Skywalker’s Landspeeder™
10306LEGO Atari 2600
21327Typewriter
21338A-Frame Cabin
75574Toruk Makto & Tree of Souls
75292The Razor Crest™
76193The Guardians’ Ship
77015Temple Escape Diorama
42144Material Handler
76255The New Guardians’ Ship
75579Payakan the Tulkun & Crabsuit
10497Galaxy Explorer
60295Stunt Show Arena
76248The Avengers Quinjet
76251Star-Lord’s Helmet
41729Organic Grocery Store
75578Metkayina Reef Home
75350Clone Commander Cody™ Helmet
75351Princess Leia™ (Boushh™) Helmet
75349Captain Rex™ Helmet
75347TIE Bomber™
41961Designer Toolkit – Patterns
75577Mako Submarine​
76401Hogwarts™ Courtyard: Sirius’s Rescue
60357Stunt Truck & Ring Of Fire Challenge
41962Unicorn Creative Family Pack
41806Ultimate Party Kit
41938Creative Designer Box V29
75576Skimwing Adventure
41960Big Box
41950Lots of DOTS – Lettering
41951Message Board
41948Cute Banana Pen Holder
41959Cute Panda Tray
41686Magical Acrobatics
71414Conkdor’s Noggin Bopper Expansion Set
76253Guardians of the Galaxy Headquarters
76145Eternals’ Aerial Assault
42133Telehandler
41955Stitch-on Patch
41954Adhesive Patch
41963Mickey Mouse & Minnie Mouse Stitch-on Patch
41802Unicorns Forever Bracelet
41801My Pets Bracelet
41953Rainbow Bracelet with Charms
60309Selfie Stunt Bike
60310Chicken Stunt Bike
60298Rocket Stunt Bike
60356Bear Stunt Bike
60311Fire Stunt Bike
41958Extra DOTS Series 7 – SPORT
41803Extra DOTS Series 8 – Glitter and Shine
41946Extra DOTS – Series 6
75323The Justifier – Star Wars
60394ATV and Otter Habitat
10790Team Spidey at Green Goblin’s Lighthouse
71417Fliprus Snow Adventure Expansion Set
71418Creativity Toolbox Maker Set
41964Mouse & Minnie Mouse Back-to-School Project Box
41952Big Message Board
40554Jake Sully & his Avatar
75338Ambush on Ferrix™
41947Mickey & Friends Bracelets Mega Pack
21336The Office
11020Build Together
75332AT-ST™

מלאי מינימלי של מוצרים בהטבה זאת : 200 יח׳

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות

   משוב

   רגע לפני שאתם עוזבים אותנו, היינו שמחים לשאול מדוע החלטתם לא לסיים את הרכישה והאם הייתה בעיה מסוימת במהלך הגלישה?

   המשוב התקבל בהצלחה.