תקנון תחרויות ופעילויות חנוכה 2022


תקנון תחרויות ופעילויות חנוכה 2022

תור גיבס בע”מ – LEGO Certified Store ישראל

תאריך פרסום – 5.12.22

תור גיבס בע”מ – היבואנית הרשמית של חברת LEGO בישראל (להלן: “החברה“), מפעילת החנות לגו סטור דיזנגוף סנטר תל אביב (להלן: “החנות“), מזמינה את הציבור להשתתף בתחרויות ופעילויות לכבוד חג החנוכה, אשר יתקיימו בדיזינגוף סנטר, תל אביב. על התחרויות והפעילות יחולו התנאים הכלליים הבאים ומבלי לגרוע מהם, על כל תחרות ופעילות יפורטו גם התנאים הייחודים לה, שיפורטו להלן.

תנאים כלליים:

 1. ההשתתפות בתחרויות ובפעילות היא על פי תקנון זה.
 2. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מופנה לכלל הציבור.
 3. “משתתף” – אדם המשתתף בתחרות או בפעילות, לפי העניין. בכל מקרה שבו משתתף הינו קטין, ייראו את השתתפותו כאילו התקבל אישור אפוטרופסו. תשומת לב המשתתפים מופנית להוראות הייחודיות לכל תחרות ופעילות בעניין גיל המשתתפים.
 4. תקופת התחרויות והפעילות תהיה לפי המפורט להלן.
 5. כל משתתף יכול להשתתף בכל תחרות פעם אחת בלבד.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות או התחרויות, כולן או חלק מהן, וזאת בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכן לשנות את תכניהן ו/או הוראות תקנונן ו/או מועדיהן ו/או כל פרט אחר הנוגע לתחרויות או לפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. על עובדי החברה וכן מנהליה, שותפיה, עובדיהם ובני משפחותיהם, חל איסור להשתתף בתחרויות.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע או להפסיק השתתפות של משתתף בתחרויות או בפעילות, וכן היא רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף/הפר את כללי התחרות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, “חוסר תום לב” ייחשב כל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם השתתפות בתחרות באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות התחרות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של תקנון התחרות.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף את הפרסים או חלק מהם, בפרס אחר בעל ערך כספי דומה או גבוה יותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. הפרס הינו אישי, לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס, הטבה או מוצר אחרים.
 11. במקרה בו יתברר כי אחד הזוכים לא עמד בתנאי תקנון זה – אזי הזכאות לקבלת הפרס תועבר למשתתף אחר שעומד בתנאי התקנון או שהזכאות תתבטל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במקרה זה, זכייתו של הזוכה המקורי תתבטל.
 12. מבלי לגרוע מכלליות תקנון זה, אם יתגלה כי מי מהזוכים בתחרויות לא עמד במלוא הוראות תקנון זה, החברה תהיה רשאית לדרוש כי ישיב לידיה את מלוא שווי הפרס לאלתר ולזוכה שלא כדין כאמור לא תהיה כל טענה או דרישה מהחברה בגין כך.
 13. ההשתתפות בתחרויות תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. ההשתתפות בתחרויות מהווה ויתור מצד המשתתף על כל תביעה, טענה ודרישה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה, מי מספקיה או מי מטעמה.
 14. תקנון זה הינו לצורכי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין תשל”ז -1977, מכיוון שהזכייה בתחרויות אינה תלויה בגורל.
 15. האמור בתקנון זה אינו גורע מהאמור בתקנון אתר החברה.
 16. כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני), בתחרויות ובפעילות שייכים באופן בלעדי לחברה.
 17. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע המוגן ו/או בכל חלק הימנו – והכל בין במישרין ובין בעקיפין – אלא אם כן התקבלה לכך הסכמה מפורשת של הנהלת החברה מראש ובכתב.
 18. בעצם ההשתתפות בתחרויות ובפעילות המשתתף מאשר כי קרא את התקנון ומאשר את הכתוב בו ומסכים כי כל הוראות התקנון מקובלות עליו ויחולו ביחס להשתתפותו בתחרות.

פעילות בניית חנוכיית לגו הגדולה בעולם

 1. הפעילות תתקיים בין התאריכים  12.12.2022-14.12.2022 בין השעות 15:00- 20:00 בדיזינגוף סנטר.
 2. ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום אך כרוכה בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל. ניתן להירשם ב: lego.certifiedstore.co.il.
 3. פרטי המשתתפים בפעילות יישמרו במאגרי החברה. החברה תהיה רשאית לחשוף את פרטי המשתתפים בתחרות אם תחול עליה חובה חוקית לעשות כן ו/או כדי להגן על זכויותיה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או כדי לאכוף את הוראות תקנון זה והכל לפי נסיבות העניין ובמידה הנדרשת.
 4. רשאים להשתתף בני 6 ומעלה בלבד. ילדים עד גיל 12 מחויבים בליווי מבוגר.
 5. השתתפות ללא הרשמה מראש תהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בלבד.
 6. המשתתפים יקחו חלק בבניית חנוכיית לגו הגדולה בעולם וקביעת שיא גינס (להלן: “השיא“).
 7. כל הזכויות בקשר לשיא, אם ייקבע, יהיו שייכות לחברה בלבד.
 8. המשתתפים אינם זכאים לתמורה או פרסים.
 9. על המשתתפים להישמע להוראות החברה במהלך הפעילות.

תחרות יצירה – דגם הלגו היצירתי ביותר (חנוכיה או סביבון)

 1. ההשתתפות בתחרות כרוכה בהרשמה מראש, מסירת פרטים והסכמה לתנאי תקנון זה, באתר החברה: lego.certifiedstore.co.il.
 2. ההשתתפות הינה אישית ולא ניתן להשתתף בצוותים.
 3. התחרות תתקיים בתאריך 20.12.2022 (להלן: “יום התחרות“).
 4. כל משתתף רשאי להציג בתחרות דגם אחד בלבד, שבנה בעצמו, של חנוכיה או סביבון. המשתתף יעניק לדגם שם יצירתי.
 5. הדגם יעמוד בתנאים הבאים:
  1.  יהיה בנוי מ-70% לגו לפחות.
  1. לחנוכיה יהיו שמונה (8) קנים ושמש.
  1. סביבון יסתובב חמש (5) שניות ברצף לפחות ויהיו לו ארבע (4) פאות.
 1. על המשתתפים להגיע לחנות ביום התחרות בשעה 16:00 לצורך קליטה והערכות, עם הדגמים.
 2. החברה אינה אחראית לשמירה על הדגמים במהלך התחרות. כל נזק או אבדן לדגם יהיה באחריות המשתתף בלבד.
 3. החברה תמנה צוות שופטים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר יבחר את הזוכים בתחרות (מקומות 1-3) שבנו את הדגמים המרשימים והיצירתיים ביותר מבין הדגמים שהוצגו. צוות השיפוט ישפוט את הדגמים, בין היתר, על פי המאפיינים הבאים:
  • מורכבות – שימוש במספר רב של חלקי ואביזרי לגו.
  • יצירתיות – גיוון מחשבתי / חשיבה מחוץ לקופסא.
  • צבעוניות – שימוש בסגנונות שונים לצד אסתטיקה.
  • בנאות – שימוש בטכניקות בניה שונות (שימוש בקוביות רגילות ביחד עם טקניק או תפזורת קיר (PICK A BRICK).
  • דמיון – התאמה מקסימלית לשם שניתן לחנוכיה (לדוג: חנוכיית חלל, חנוכיית נינג’גו).
  • תאימות – תאימות גיל הבנאי לדגם.
  • קטגוריה נבחרת – יצירתי / טכנולוגי / מצחיק.
 4. צוות השיפוט רשאי לבחון מאפיינים נוספים. צוות השיפוט אינו חייב לדרג את כלל הדגמים שהשתתפו בתחרות ואינו חייב לנמק את שיקוליו.
 5. 10.    צוות השיפוט רשאי שלא להכריז על זוכה או זוכים, אם לפי שיקול דעתו לא נמצאו דגמים ראויים לזכייה.
 6. הדגמים יוצגו לקהל ולשופטים ביום התחרות בין השעות 17:00 –  18:00.
 7. ההכרזה על הזוכים תערך בטקס ביום התחרות בשעה 18:30. החברה רשאית לקבוע כי זוכה שיעדר מהטקס, יאבד את זכייתו, לפי שיקול דעת החברה. החברה רשאית להורות לצוות השופטים לבחור זוכה אחר במקום הזוכה שנעדר או לא לחלק את הפרס, לפי שיקול דעתה.
 8. לוחות הזמנים עלולים להשתנות לפי שיקולי החברה.
 9. הפרסים לזוכים:
  • מקום ראשון: גיפט קארד על סך 3,000 ₪ לרכישה בחנות.
  • מקום שני: תלושי מתנה על סך 2,000 ₪ לרכישה בחנות.
  • מקום שלישי: תלושי מתנה על סך 1,000 ₪ לרכישה בחנות.
 10. השתתפות בתחרות באמצעות הזנת פרטים כאמור בסעיף 1 לעיל על ידי המשתתפים מהווה הסכמה מפורשת ובלתי חוזרת לעשיית שימוש בתצלומי הדגם לצורך התחרות או לכל צורך אחר של החברה על פי שיקול דעת החברה, וכן הסכמה מפורשת לפרסום ברבים של תצלומי הדגם ופרטי המשתתפים וכן פרטי הזיהוי שלהם ללא הגבלה במדיה ובזמן וזאת ללא כל תמורה למשתתפים.

תחרות יצירה ובנייה למשפחות לכבוד חג החנוכה

 1. מתחם התחרות בדיזנגוף סנטר יהיה פתוח לקהל בין התאריכים 20.12.202 – 26.12.2022, בין השעות 11:00- 19:00 (להלן: “מתחם התחרות“). הכניסה למתחם התחרות הנה על בסיס מקום פנוי.
 2. הכניסה למתחם התחרות מותרת לבני 4 ומעלה. ילדים עד גיל 12 מחויבים בליווי מבוגר.
 3. ההרשמה לתחרות מותנית במסירת פרטים והסכמה לתנאי תקנון זה, באתר החברה: lego.certifiedstore.co.il.
 4. ההשתתפות הינה אישית או משפחתית – הורה וילד.  לצורך תקנון זה, בתחרות זו הורה וילד יחשבו “משתתף”.
 5. כל משתתף רשאי להציג בתחרות דגם אחד בלבד בסימן חנוכה, שבנה בעצמו במתחם התחרות. בניית כל דגם שמשתתף בתחרות תסתיים בסוף שעות הפעילות במתחם התחרות ולא ניתן להמשיך בבניית הדגם בימי התחרות הבאים.  
 6. הדגם יהיה בנוי מלגו בלבד אשר יעמוד לרשות המשתתפים במתחם התחרות. לא ניתן להשתמש בלגו שלא סופק על ידי החברה במתחם התחרות או באלמנטים שאינם לגו.
 7. עם סיום בניית הדגם, המשתתף יצלם את הדגם, יעלה את התמונה לרשת החברתית אינסטגרם  ויתייג את LEGOStoreIsrael.
 8. לאחר צילום הדגם, העלאת התמונה והתיוג, יפורק הדגם והלגו יוחזר למאגר המסופק על ידי החברה במתחם התחרות, שהנו רכוש החברה בלבד. החברה לא תשמור את הדגמים ואין להוציא לגו ממתחם התחרות.
 9. החברה תמנה צוות שופטים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר יבחר בתוך שבוע ממועד סיום התחרות זוכה שבנה את הדגם המרשים והיצירתי ביותר מבין הדגמים שהוצגו. צוות השיפוט יבחר את הזוכה על סמך תמונות הדגמים שצולמו על ידי המשתתפים במתחם התחרות ושתמונותיהם הועלו על ידי המשתתפים לרשתות החברתיות ותויגו כנדרש בתקנון זה. תיוגים של LEGOStoreIsrael בתמונות שלא צולמו לפי הוראות תקנון זה לא יאפשרו השתתפות בתחרות.
 10. 10.    צוות השיפוט רשאי שלא להכריז על זוכה או זוכים, אם לפי שיקול דעתו לא נמצאו דגמים ראויים לזכייה.
 11. החברה אינה אחראית לכך שתמונה ו/או תיוג נמחקו מהרשת החברתית או לא הופיעו בפני השופטים, מכל סיבה שהיא.
 12. הפרס לזוכה: לגו מתנה לשנה! בדרך של גיפט קארד על סך 5,000 ₪ למימוש בחנות בפעימה אחת או במספר פעימות לפי החלטת הזוכה בכפוף לניצול מלוא סכום הגיפט קארד בתוך שנה ממועד הענקתו לזוכה.
 13. השתתפות בתחרות באמצעות הזנת פרטים כאמור בסעיף 3 לעיל על ידי המשתתפים מהווה הסכמה מפורשת ובלתי חוזרת לעשיית שימוש בתצלומי הדגם לצורך התחרות או לכל צורך אחר של החברה על פי שיקול דעת החברה, וכן הסכמה מפורשת לפרסום ברבים של תצלומי הדגם ופרטי המשתתפים וכן פרטי הזיהוי שלהם ללא הגבלה במדיה ובזמן וזאת ללא כל תמורה למשתתפים וכל זאת למרות צילום והעלאת התמונות לרשתות החברתיות על ידי המשתתפים.
 14. אופן מימוש הזכייה: עם סיום התחרות, החברה או מי מטעמה יצרו קשר עם הזוכה בתוך 7 ימי עסקים מרגע הזכייה, באמצעות פרטי ההתקשרות שסיפק בעת ההרשמה. הזוכה יוזמן לקבל את הפרס בחנות. אם הזוכה לא יגיע לקבל את הפרס בתוך 21 ימי עסקים, החברה רשאית לבטל את זכייתו
 15. במקרה שלא עלה בידי החברה ליצור קשר עם הזוכה כמפורט בסעיף הקודם, לרבות אם אחד או יותר מפרטי ההתקשרות שמסר בעת ההרשמה לתחרות לא היו נכונים או מדויקים, אזי החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה (להלן: “הזוכה המקורי“) ולנהוג בפרס בו זכה הזוכה המקורי לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע או תתקבל כל טענה מצד הזוכה המקורי או כל משתתף אחר בקשר לכך.
 16. החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא יתאפשרו בשל כך שהפרטים שנמסרו על ידו אינם נכונים או מדויקים, או בכל מקרה אחר בו לא ניתן לאתר את הזוכה באמצעות הפרטים שמסר.
0
  0
  השקית שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות

   משוב

   רגע לפני שאתם עוזבים אותנו, היינו שמחים לשאול מדוע החלטתם לא לסיים את הרכישה והאם הייתה בעיה מסוימת במהלך הגלישה?

   המשוב התקבל בהצלחה.