תקנון תחרות ופעילות חנוכה – אילת 2023


תקנון תחרות ופעילות חנוכה – אילת 2023

תור גיבס בע”מ – LEGO Certified Store ישראל

תאריך פרסום – 06.12.23

תור גיבס בע”מ – היבואנית הרשמית של חברת LEGO בישראל (להלן: “החברה“), מפעילת החנות לגו סטור דיזנגוף סנטר תל אביב (להלן: “החנות“), מזמינה את הציבור להשתתף בתחרויות ופעילויות לכבוד חג החנוכה, אשר יתקיימו בדיזינגוף סנטר, תל אביב. על התחרויות והפעילות יחולו התנאים הכלליים הבאים ומבלי לגרוע מהם, על כל תחרות ופעילות יפורטו גם התנאים הייחודים לה, שיפורטו להלן.

תנאים כלליים:

 1. ההשתתפות בתחרויות ובפעילות היא על פי תקנון זה.
 2. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מופנה לכלל הציבור.
 3. “משתתף” – אדם המשתתף בתחרות או בפעילות, לפי העניין. בכל מקרה שבו משתתף הינו קטין, ייראו את השתתפותו כאילו התקבל אישור אפוטרופסו. תשומת לב המשתתפים מופנית להוראות הייחודיות לכל תחרות ופעילות בעניין גיל המשתתפים.
 4. תקופת התחרויות והפעילות תהיה לפי המפורט להלן.
 5. כל משתתף יכול להשתתף בכל תחרות פעם אחת בלבד.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות או התחרויות, כולן או חלק מהן, וזאת בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכן לשנות את תכניהן ו/או הוראות תקנונן ו/או מועדיהן ו/או כל פרט אחר הנוגע לתחרויות או לפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. על עובדי החברה וכן מנהליה, שותפיה, עובדיהם ובני משפחותיהם, חל איסור להשתתף בתחרויות.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע או להפסיק השתתפות של משתתף בתחרויות או בפעילות, וכן היא רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף/הפר את כללי התחרות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, “חוסר תום לב” ייחשב כל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם השתתפות בתחרות באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות התחרות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של תקנון התחרות.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף את הפרסים או חלק מהם, בפרס אחר בעל ערך כספי דומה או גבוה יותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. הפרס הינו אישי, לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס, הטבה או מוצר אחרים.
 11. במקרה בו יתברר כי אחד הזוכים לא עמד בתנאי תקנון זה – אזי הזכאות לקבלת הפרס תועבר למשתתף אחר שעומד בתנאי התקנון או שהזכאות תתבטל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במקרה זה, זכייתו של הזוכה המקורי תתבטל.
 12. מבלי לגרוע מכלליות תקנון זה, אם יתגלה כי מי מהזוכים בתחרויות לא עמד במלוא הוראות תקנון זה, החברה תהיה רשאית לדרוש כי ישיב לידיה את מלוא שווי הפרס לאלתר ולזוכה שלא כדין כאמור לא תהיה כל טענה או דרישה מהחברה בגין כך.
 13. ההשתתפות בתחרויות תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. ההשתתפות בתחרויות מהווה ויתור מצד המשתתף על כל תביעה, טענה ודרישה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה, מי מספקיה או מי מטעמה.
 14. תקנון זה הינו לצורכי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין תשל”ז -1977, מכיוון שהזכייה בתחרויות אינה תלויה בגורל.
 15. האמור בתקנון זה אינו גורע מהאמור בתקנון אתר החברה.
 16. כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני), בתחרויות ובפעילות שייכים באופן בלעדי לחברה.
 17. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע המוגן ו/או בכל חלק הימנו – והכל בין במישרין ובין בעקיפין – אלא אם כן התקבלה לכך הסכמה מפורשת של הנהלת החברה מראש ובכתב.
 18. בעצם ההשתתפות בתחרויות ובפעילות המשתתף מאשר כי קרא את התקנון ומאשר את הכתוב בו ומסכים כי כל הוראות התקנון מקובלות עליו ויחולו ביחס להשתתפותו בתחרות.

תחרות יצירה – דגם החנוכיה היצירתי ביותר

 1. ההשתתפות בתחרות כרוכה בהרשמה מראש, מסירת פרטים והסכמה לתנאי תקנון זה, באתר החברה: lego.certifiedstore.co.il.
 2. ההשתתפות הינה אישית ולא ניתן להשתתף בצוותים.
 3. התחרות תתקיים בתאריך 14.12.2023 (להלן: “יום התחרות“).
 4. כל משתתף רשאי להציג בתחרות דגם אחד בלבד, שבנה בעצמו, של חנוכיה המשתתף יעניק לדגם שם יצירתי.
 5. הדגם יעמוד בתנאים הבאים:
  א. החנוכיה תהיה בנויה מ 100% אבני LEGO
  ב. לחנוכיה יהיו 8 קנים ושמש
 1. על המשתתפים להגיע לחנות ביום התחרות בשעה 12:30 ועד השעה 13:30 לצורך קליטה והערכות, עם הדגמים.
 2. החברה אינה אחראית לשמירה על הדגמים במהלך התחרות. כל נזק או אבדן לדגם יהיה באחריות המשתתף בלבד.
 3. החברה תמנה צוות שופטים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר יבחר את הזוכים בתחרות (מקומות 1-3) שבנו את הדגמים המרשימים והיצירתיים ביותר מבין הדגמים שהוצגו. צוות השיפוט ישפוט את הדגמים, בין היתר, על פי המאפיינים הבאים:
  • מורכבות – שימוש במספר רב של חלקי ואביזרי לגו.
  • יצירתיות – גיוון מחשבתי / חשיבה מחוץ לקופסא.
  • צבעוניות – שימוש בסגנונות שונים לצד אסתטיקה.
  • בנאות – שימוש בטכניקות בניה שונות (שימוש בקוביות רגילות ביחד עם טקניק או תפזורת קיר (PICK A BRICK).
  • דמיון – התאמה מקסימלית לשם שניתן לחנוכיה (לדוג: חנוכיית חלל, חנוכיית נינג’גו).
  • תאימות – תאימות גיל הבנאי לדגם.
  • קטגוריה נבחרת – יצירתי / טכנולוגי / מצחיק.
 4. צוות השיפוט רשאי לבחון מאפיינים נוספים. צוות השיפוט אינו חייב לדרג את כלל הדגמים שהשתתפו בתחרות ואינו חייב לנמק את שיקוליו.
 5. צוות השיפוט רשאי שלא להכריז על זוכה או זוכים, אם לפי שיקול דעתו לא נמצאו דגמים ראויים לזכייה.
 6. הדגמים יוצגו לקהל ולשופטים ביום התחרות בין השעות 13:30 –  15:00.
 7. ההכרזה על הזוכים תערך בטקס ביום התחרות בשעה 15:30. החברה רשאית לקבוע כי זוכה שיעדר מהטקס, יאבד את זכייתו, לפי שיקול דעת החברה. החברה רשאית להורות לצוות השופטים לבחור זוכה אחר במקום הזוכה שנעדר או לא לחלק את הפרס, לפי שיקול דעתה.
 8. לוחות הזמנים עלולים להשתנות לפי שיקולי החברה.
 9. הפרסים לזוכים:
  • מקום ראשון: גיפט קארד על סך 600 ₪ לרכישה בחנות.מקום שני: גיפט קארד על סך 400 ₪ לרכישה בחנות.
  • מקום שלישי: גיפט קארד על סך 200 ₪ לרכישה בחנות.
   מימוש גיפט קארד בחנויות הפיזיות של LEGO STORE בלבד
 10. השתתפות בתחרות באמצעות הזנת פרטים כאמור בסעיף 1 לעיל על ידי המשתתפים מהווה הסכמה מפורשת ובלתי חוזרת לעשיית שימוש בתצלומי הדגם לצורך התחרות או לכל צורך אחר של החברה על פי שיקול דעת החברה, וכן הסכמה מפורשת לפרסום ברבים של תצלומי הדגם ופרטי המשתתפים וכן פרטי הזיהוי שלהם ללא הגבלה במדיה ובזמן וזאת ללא כל תמורה למשתתפים.
 11. על הזוכים בתחרות להשאיר את הדגמים הזוכים בחנות LEGO STORE ביג אילת עד 31.12.23.

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות

   משוב

   רגע לפני שאתם עוזבים אותנו, היינו שמחים לשאול מדוע החלטתם לא לסיים את הרכישה והאם הייתה בעיה מסוימת במהלך הגלישה?

   המשוב התקבל בהצלחה.