תקנון קיר הברכות לראש השנה – ספטמבר 2023


תקנון תחרות  ״קיר הברכות לראש השנה  ספטמבר 2023 ״ LEGO – תור גיבס בע”מ

1. כללי

 • תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי התחרות , כהגדרתו להלן, שיחול במדיה החברתית “אינסטגרם” של תור גיבס בע”מ (להלן: “החברה“).
  • השתתפות במבצע תחשב להסכמה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת להוראות תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  • הוראות הקבועות בתקנון אתר החברה תהיינה בתוקף לפי תקנון זה, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה.
  • תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד. ההשתתפות במבצע בהתאם להוראות תנאי תקנון זה מיועדת ומופנית לגברים ולנשים כאחד. מקום בו ננקט לשון רבים משתמע גם יחיד ולהיפך.
  • המבצע יהיה בתוקף כפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
  • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר האינטרנט  https://lego.certifiedstore.co.il/  (להלן: ״אתר החברה״).
  • ‏ח.               “משתתף” – אדם העומד בתנאים להשתתפות בתחרות החברה. בכל מקרה שבו המשתתף הינו קטין, ייראו את השתתפותו כאילו התקבל אישור אפוטרופסו.

2. שם פעילות

             ״ קיר הברכות לראש השנה  ספטמבר 2023 ״ (להלן: ״הפעילות״).

3. תוקף פעילות

 • התחרות תהיה בתוקף החל מיום 10.09.23   ועד ליום 14.09.23 בין השעות 16:00 – 19:00  בחנות דיזינגוף תל אביב (להלן: “תקופת הפעילות “).

4. מהות וכללי התחרות

 • במסגרת התחרות, יתבקשו המשתתפים ליצור ברכה על קיר הברכות, לצלם אותה ולהעלות למדיה החברתית “אינסטגרם” ולתייג את הרשת ע”י שימוש @legostoreisrael
  • ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום, אך כרוכה בהסכמה לקבלת דיוור ישיר מהחברה. המשתתף מאשר ומסכים לקבלת דיוור ישיר מהחברה או מהאתר, וכן מסכים לקבלת שיחות טלפון מהחברה (“ פניות שיווקיות” כהגדרתן בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981
  • עצם העלאת התמונה המתויגת מהווה הסכמה לעשיית שימוש בתמונה על ידי החברה לצורכי שיווק באתר החברה או בעמוד האינסטגרם של החברה, לרבות פרסומה ברבים עם פרטי המשתתף והזוכים ללא הגבלה בזמן או במדיה, וללא כל תמורה למשתתפים. המשתתפים בתחרות מוותרים על כל זכות או טענה לקניין רוחני כלשהו בקשר לתמונה, לאופן הצילום ולמוצג בה. למען הסר ספק, כל הקניין הרוחני שבתמונה מוסכם שיעבור לחברה, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.

5. תנאים כללים

 • על עובדי החברה וכן מנהליה, שותפיה, עובדיהם ובני משפחותיהם, חל איסור להשתתף בתחרות. 
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התחרות, כולה או חלקה, וזאת בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן לשנות את תכניה או הוראות התקנון או כל פרט אחר הנוגע לתחרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע או להפסיק השתתפות של משתתף בתחרות, וכן היא רשאית לעכב או למנוע את מסירת הפרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, או שיעלה חשש כי עקף או הפר את כללי התחרות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, “חוסר תום לב” ייחשב כל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם השתתפות בתחרות באופן סביר ומקובל או עם מהות התחרות או מהווה עקיפה כלשהי של התקנון.  
 • הפרס הינו אישי, למשתתף-הזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס, הטבה או מוצר אחרים. 
 • מקרה בו יתברר כי הזוכה לא עמד בתנאי תקנון זה, זכייתו תתבטל, לרבות זכאותו לקבלת הפרס. החברה רשאית לבחור זוכה אחר, שעומד בתנאי התקנון, או לבטל את הפרס, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • תקנון זה הינו לצורכי תחרות שיווקית גרידא, ולא ייחשב הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין תשל”ז-1977, מכיוון שהזכייה בתחרות אינה תלויה בגורל ונעשית לצרכים שיווקיים כפי שיפורט להלן.   

6. אופן בחירת הזוכה

א.         החברה תבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי  זוכה יחיד  שהשתתף בתחרות אשר העלה תמונה יצירתית               

             ומתויגת כאמור בתקנון. 

ב.        הזוכה יקבל תווי שי בסך 500 ₪ לרכישה בחנויות לגו, למען הסר ספק – אתר האינטרנט של החברה אינו            

             נכלל במימוש תווי השי.

ג.         מימוש תו שי כהגדרתו בחוק, עד 5 שנים מיום קבלתו. לא יינתנו החזרים בגין מימוש חלקי.

ד.        החברה תמנה צוות שופטים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר יבחן את התמונות שתויגו על ידי המשתתפים.

            צוות השופטים ידרג את התמונות על סמך המאפיינים הבאים: (א) יצירתיות – גיוון מחשבתי או חשיבה

           מחוץ לקופסא בתמונה שתויגה; (ב) מתן ביטוי לערכי לגו בתמונות: דמיון, למידה, אכפתיות, איכות וכיף,

            כפי שמתואר בעמוד החברה שבקישור שלהלן: lego.certifiedstore.co.il/ourvalues.

7. הדין החל

 • הדין החל על המבצע וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
 • סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות

   משוב

   רגע לפני שאתם עוזבים אותנו, היינו שמחים לשאול מדוע החלטתם לא לסיים את הרכישה והאם הייתה בעיה מסוימת במהלך הגלישה?

   המשוב התקבל בהצלחה.