תקנון בלאק פריידי


תקנון מבצע חגיגות Black Friday – תור גיבס בע”מ

1. כללי

 • תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, בנוגע לרכישת מוצרים בחנות ובאתר האינטרנט של חברת תור גיבס בע”מ (להלן: ”החברה“) במסגרתו יינתנו מבצעים עבור מוצרים.
  • בתקנון זה, המונח “המוצר”-משמעו אחד מהמוצרים המנויים בנספח א’ לתקנון זה.
  • השתתפות במבצע תחשב להסכמה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת להוראות תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  • הוראות הקבועות בתקנון אתר החברה תהיינה בתוקף לפי תקנון זה, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה.
  • תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד. ההשתתפות במבצע בהתאם להוראות תנאי תקנון זה מיועדת ומופנית לגברים ולנשים כאחד. מקום בו ננקט לשון רבים משתמע גם יחיד ולהיפך.
  • המבצע יהיה בתוקף כפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
  • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר האינטרנט https://lego.certifiedstore.co.il  (להלן: ״אתר החברה״).

2. שם המבצע

             מבצע ״חגיגות BLACK FRIDAY״ (להלן: ״המבצע״).

3. תוקף המבצע

 • המבצע יהיה בתוקף החל מיום 13.11.2022  ועד ליום 30.11.2022 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבין המועדים האמורים בסעיף זה (להלן: “תקופת המבצע”).
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או לבטל את המבצע בכל עת. כמו כן, החברה שומרת לעצמה הזכות להוסיף או לגרוע מרשימת המוצרים המשתתפים במבצע, שווי ההטבה המוענקת במבצע וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי, כפוף לדין.
 • מינימום פריטים המשתתפים במבצע 1000 מתוך המוצרים המסומנים בדף המוצר באמצעות תווית עליה כתוב “מבצע” והמוצרים המסומנים בחנות לגו סטור תל אביב – מדבקת מבצע; סהכ מלאי מינימום לדגמים 10696 ו-71762 – 100 יחידות.

4. משתתף

זכאי להשתתף במבצע כל צרכן פרטי שממלא אחר תנאי תקנון זה (להלן: “לקוח”).

5. מהות וכללי המבצע

 • לקוח שירכוש מוצר בתקופת המבצע בחנות כאמור בסעיף 1.א’ לתקנון זה לעיל, יהיה זכאי לקבל הנחה על פריטים נבחרים המפורטים בנספח א’ לתקנון זה להלן, (להלן: “ההטבה”).
  • ההטבה תבוא לידי ביטוי בחשבונית העסקה באופן של הנחה על המוצר. שווי ההטבה משתנה בהתאם למחיר המוצר, כמפורט בנספח א’ לתקנון זה.
  • החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם ללקוח ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.
  • תנאי התשלום לרכישת המוצר וקבלת ההטבה הינם בהתאם לתנאי ההתקשרות בין החברה לבין הלקוח ובהתאם לתקנון האתר והחנות.
 • הרוכשים במסגרת ובתקופת חגיגות BLACK FRIDAY זכאים להשתתף במבצע דמות אישית במתנה – בהתאם לתקנון מבצע דמות אישית MFF

6. ביטול עסקה

 • ביטול העסקה יתבצע בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה, וכפוף להשבת המוצר לחברה, על כל חלקיהם ואביזריהם, באריזתם המקורית, ללא פגם ומבלי שנעשה בהם שימוש.
  • ביטול העסקה כאמור בסעיף 6.א’ לעיל יזכה את הלקוח, בהחזר או בזיכוי (לפי העניין) בסכום העסקה אותו שילם בפועל, בניכוי כל סכום אותו רשאית החברה לנכות על פי הדין ובהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה.

7. הדין החל

 • הדין החל  על המבצע וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
 • סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

0
  0
  השקית שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות

   משוב

   רגע לפני שאתם עוזבים אותנו, היינו שמחים לשאול מדוע החלטתם לא לסיים את הרכישה והאם הייתה בעיה מסוימת במהלך הגלישה?

   המשוב התקבל בהצלחה.