תקנון ותנאי השתתפות בתחרות – “חופשת קיץ משפחתית בלגו-לנד”


תור גיבס בע”מ, ח.פ. 516461035, היבואנית הרשמית של חברת LEGO בישראל (להלן: החברה), מזמינה את הציבור להשתתף בתחרות “חופשת קיץ משפחתית בלגו-לנד”. 

בתחרות זו, לקוחות החברה שרכשו מוצרים מחנויות החברה (אונליין בכתובת: lego.certifiedstore.co.il או בחנויות החברה הפיזיות) בסך של 200 ש”ח לפחות, באשראי או במזומן בלבד, יכולים להשתתף בתחרות נושאת פרסים, שבה יעלו תמונה שלהם עם המוצרים שרכשו לאינסטגרם בצירוף שני התיוגים: (1) legostoreisrael@ ו- (2) #טסיםללגולנד ,המשתתפים בתחרותיכולים לזכות בחופשת קיץ משפחתית או בשוברים לרכישה בחנויות החברה (להלן: “הפרס“) והכל, בהתאם ובכפוף לכל התנאים וההוראות האמורים בתקנון זה. 

 1. פרשנות
 1. השתתפות בתחרות היא על פי תקנון זה. 
 2. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. מקום בו ננקט לשון זכר במשמע גם לשון נקבה ולהיפך. 
 3. מקום בו ננקט לשון יחיד יפה גם ללשון רבים ולהיפך.
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תנאי תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים כלשהם של החברה בדבר התחרות ו/או התנאים במסגרתה, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תנאי תקנון זה יגברו בכל דבר ועניין.
 5. כותרות הסעיפים הינן לנוחות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות תקנון זה.

  תנאים כללים

 6. משתתף” – אדם העומד בתנאים להשתתפות בתחרות החברה. בכל מקרה שבו המשתתף הינו קטין, ייראו את השתתפותו כאילו התקבל אישור אפוטרופסו. 
 7. התחרות תחל ביום 1.4.2023 ותסתיים ביום 31.5.2023 (להלן: “תקופת התחרות“). 
 8. רכישה מזכה” – רכישה המקנה זכות להשתתף בתחרות הנה רכישה במזומן או באשראי בלבד, בסכום של 200 ש”ח לפחות, שבוצעה בחנות החברה בתקופת התחרות. רכישה שבוצעה בשוברים מכל סוג, לרבות ב-BuyMe, לא מקנה אפשרות להשתתף בתחרות. לא יתאפשר חיבור של חשבוניות בסכומים נמוכים מ-200 ש”ח.
 9. כל חשבונית בגין רכישה מזכה, מקנה למשתתף זכות להשתתף פעם אחת בתחרות. משתתף שיעלה יותר מתמונה מתוייגת אחת בצירוף חשבונית שכבר שימשה אותו בתחרות, ייפסל. 
 10. על עובדי החברה וכן מנהליה, שותפיה, עובדיהם ובני משפחותיהם, חל איסור להשתתף בתחרות.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התחרות, כולה או חלקה, וזאת בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן לשנות את תכניה או הוראות התקנון או כל פרט אחר הנוגע לתחרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע או להפסיק השתתפות של משתתף בתחרות, וכן היא רשאית לעכב או למנוע את מסירת הפרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, או שיעלה חשש כי עקף או הפר את כללי התחרות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, “חוסר תום לב” ייחשב כל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם השתתפות בתחרות באופן סביר ומקובל או עם מהות התחרות או מהווה עקיפה כלשהי של התקנון. 
 13. הפרס הינו אישי, למשתתף-הזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס, הטבה או מוצר אחרים.
 14. במקרה בו יתברר כי אחד הזוכים לא עמד בתנאי תקנון זה, זכייתו תתבטל, לרבות זכאותו לקבלת הפרס. החברה רשאית לבחור זוכה אחר, שעומד בתנאי התקנון, או לבטל את הפרס, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
 15. מבלי לגרוע מכלליות תקנון זה, אם יתגלה כי מי מהזוכים בתחרות לא עמד בהוראות תקנון זה, החברה תהיה רשאית לדרוש כי ישיב לידיה את מלוא שווי הפרס לאלתר ולזוכה שלא כדין כאמור, לא תהיה כל טענה או דרישה מהחברה בגין כך.
 16. ההשתתפות בתחרות תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. ההשתתפות בתחרות מהווה ויתור מצד המשתתף על כל תביעה, טענה ודרישה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה, מי מספקיה או מי מטעמה.
 17. תקנון זה הינו לצורכי תחרות שיווקית גרידא, ולא ייחשב הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין תשל”ז-1977, מכיוון שהזכייה בתחרות אינה תלויה בגורל ונעשית לצרכים שיווקיים כפי שיפורט להלן.
 18. האמור בתקנון זה אינו גורע מהאמור בתקנון אתר החברה.
 19. כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני), בתחרות ובקשר אליה, שייכים באופן בלעדי לחברה.
 20. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בקניינה הרוחני של החברה ו/או בכל חלק הימנו – והכל בין במישרין ובין בעקיפין – אלא אם כן התקבלה לכך הסכמה מפורשת של הנהלת החברה מראש ובכתב.
 21. בעצם ההשתתפות בתחרות המשתתף מאשר כי קרא את התקנון ומאשר את הכתוב בו ומסכים כי כל הוראות התקנון מקובלות עליו ויחולו ביחס להשתתפותו בתחרות.
 22. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד. 

  הוראות השתתפות בתחרות 

 23. כל משתתף בתחרות יעלה את התמונה היצירתית והמתויגת לעמוד האינסטגרם האישי שלו בצירוף שני התיוגים (1) legostoreisrael@ ו- (2) #טסיםללגולנד. לאחר מכן, המשתתף יכנס לאתר החברה שכתובתו: lego.certifiedstore.co.il (להלן: “אתר החברה“) לעמוד התחרות, וימלא שם את פרטיו האישיים (שם מלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, מספר חשבונית ומקום ביצוע הרכישה), בנוסף, המשתתף יידרש להעלות צילום של חשבונית הרכישה המזכה.  
 24. על המשתתף לשמור את חשבונית הרכישה ולהציגה לחברה כתנאי לקבלת הפרס.
 25. ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום, אך כרוכה בהסכמה לקבלת דיוור ישיר מהחברה. המשתתף מאשר ומסכים לקבלת דיוור ישיר מהחברה או מהאתר, וכן מסכים לקבלת שיחות טלפון מהחברה (“פניות שיווקיות” כהגדרתן בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981). 
 26. עצם העלאת התמונה המתויגת מהווה הסכמה לעשיית שימוש בתמונה על ידי החברה לצורכי שיווק באתר החברה או בעמוד האינסטגרם של החברה, לרבות פרסומה ברבים עם פרטי המשתתף והזוכים ללא הגבלה בזמן או במדיה, וללא כל תמורה למשתתפים. המשתתפים בתחרות מוותרים על כל זכות או טענה לקניין רוחני כלשהו בקשר לתמונה, לאופן הצילום ולמוצג בה. למען הסר ספק, כל הקניין הרוחני שבתמונה מוסכם שיעבור לחברה, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך. 
 27. מבלי לגרוע מיתר הוראות התקנון, אי עמידה בתנאים שבפרק זה, ישללו מהזוכה את זכאותו לפרס.

   אופן בחירת הזוכים

 28. החברה תבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי 11 זוכים שהשתתפו בתחרות אשר העלו תמונה יצירתית ומתויגת כאמור בתקנון. 
 29. הזוכה במקום הראשון, יזכה בחופשת קיץ משפחתית בלגו-לנד מינכן, בגרמניה בחודשים יולי-אוגוסט 2023. החופשה מיועדת לשני מבוגרים ושני ילדים (עד גיל 17) וכוללת: כרטיסי טיסה, 2 לילות באחד ממלונות לגו-לנד שנמצאים בקרבת הפארק (או בתוכו), כרטיסי כניסה יומיים לפארק (עבור יומיים) (להלן: “החופשה“). מועד החופשה ומקום הלינה המדויק, יקבעו על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יובהר, כי החופשה אינה כוללת ארוחות או מיני בר. כל תוספת תשלום שתידרש במקרה שגילם של יותר משניים מהמשתתפים בחופשה שהם יהיו בני יותר מ-17 שנים, יחול על הזוכה החיוב הנוסף (אם יידרש).
 30. הזוכים במקום השני ועד המקום האחד עשר, יזכו בשובר על סך 2,500 ₪ לרכישה בחנויות החברה (להלן: “השובר“), שתוקפו יהיה ל-5 שנים והכל כפוף לתנאים שבגב השובר. 
 31. החברה תמנה צוות שופטים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר יבחן את התמונות שתויגו על ידי המשתתפים. צוות השופטים ידרג את התמונות על סמך המאפיינים הבאים: (א) יצירתיות – גיוון מחשבתי או חשיבה מחוץ לקופסא בתמונה שתויגה; (ב) מתן ביטוי לערכי לגו בתמונות: דמיון, למידה, אכפתיות, איכות וכיף, כפי שמתואר בעמוד החברה שבקישור שלהלן: lego.certifiedstore.co.il/ourvalues. יינתן ניקוד נוסף למשתתפים שבתמונותיהם יופיעו מוצרי לגו. 
 32. ההכרזה על הזוכים בחופשה או בפרס תתבצע תוך 14 ימי עסקים מרגע סיום תקופת התחרות.
 33. תוך 5 ימי עסקים מהכרזה על הזוכים כאמור לעיל, החברה תפנה לזוכים באמצעות מספר הטלפון שהשאירו באתר החברה ולאחר שיסופקו לחברה פרטים מזהים ומסמכים רלוונטיים לרכישה, לשביעות רצונה של החברה, תשלח החברה לזוכה אישור על זכייתו בפרס. 
 34. אם החברה לא תקבל מענה מהמשתתף תוך 3 ימי עסקים, לרבות את כלל המסמכים שנדרשו על ידי החברה לצורך וידוא זהותו (אם נדרשו), אזי זכייתו תבוטל. לאחר מכן, החברה תהיה רשאית לנהוג בפרס או בחופשה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתה. 

  אחריות
 35. החברה או מי מטעמה אינם אחראים לאיכות או טיב הפרס, ומבלי לגרוע מאחריות החברה על פי דין, החברה אינה אחראית לכל סוג של נזק, הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם החופשה. החופשה תהא באחריות הזוכה בלבד, ובכפוף להוראות כל דין, ולזוכה או למי מטעמו לא תעמוד כל דרישה או תביעה או טענה כלפי החברה או מי מטעמה אם ייגרם לו או למי מטעמו נזק, לרבות נזק גוף, או פגיעה או הוצאה או הפסד מכל סוג שייגרם, במישרין או בעקיפין, בקשר לחופשה.
 36. החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא יתאפשרו בשל כך שהפרטים שנמסרו על ידי המשתתף או הזוכה אינם נכונים או מדויקים, או בכל מקרה אחר בו לא ניתן לאתר את הזוכה באמצעות הפרטים שמסר.
 37. החברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן החשבונית, התמונה המתויגת או פרטי המשתתף בשל שיבוש נתונים או כשל טכני במערכותיה או מחשב המשתתף או מערכות  אינסטגרם. החברה אינה אחראית לכך שתמונה או תיוג נמחקו מהרשת החברתית או לא הופיעו בפני השופטים, מכל סיבה שהיא. 
 38. אי מימוש הפרס על ידי הזוכה, מכל סיבה שהיא, יהווה וויתור על הפרס, ולא יזכה את הזוכה או המשתתף בכל פרס חלופי אחר.
 39. החופשה אינה כוללת הוצאות נלוות או פרטיות או כל הוצאה אחרת, לרבות נסיעה לחנות, טיפול בהזמנת החופשה, כל סידור או הוצאה אחרים הקשורים לנסיעת הזוכה ובני משפחתו לחופשה, דירוג המלון, תנאי הפנסיון, סוג החדר, לרבות הוצאות הכרוכות בהנפקת דרכון, מזון, ביטוח רפואי, ביטוח נסיעות לחו”ל, העברות, נזק גוף שנגרם בחופשה וכו’. 
 40. חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכה בפרס במקום הראשון, קרי הזוכה בחופשה, החברה תהא רשאית לדרוש מהזוכה את סכום המס שנדרשה, על פי דין, לשלמו עקב מתן הפרס לזוכה.

0
  0
  השקית שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות

   משוב

   רגע לפני שאתם עוזבים אותנו, היינו שמחים לשאול מדוע החלטתם לא לסיים את הרכישה והאם הייתה בעיה מסוימת במהלך הגלישה?

   המשוב התקבל בהצלחה.